Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Autobedrijf Niels Renes B.V. hecht veel waarde aan de optimale bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.

In deze verklaring beschrijven wij helder en transparant hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken, verwerken en bewaren. Wij doen dat zorgvuldig. Hierbij staan vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal.
Autobedrijf Niels Renes B.V.  houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn gegeven. Doelen van verwerking en categorieën van persoonsgegevens worden nader toegelicht in deze verklaring.
  • Alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het doel van verwerking
  • Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel van verwerking dan wel door de wet vereist.
  • Indien nodig uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens is gewaarborgd.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van het doel van de verwerking.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en deze respecteren. In deze verklaring worden deze rechten nader toegelicht.

Autobedrijf Niels Renes B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft en contact met ons wil opnemen, dan kunt u ons bereiken op:

Adres:

Autobedrijf Niels Renes B.V.

Eemnesserweg 116, 3741 GC  Baarn

Tel: 035- 5413939

E-mail: info@nielsrenes.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:

  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de verkoop, onderhoud en reparatie van auto’s en bedrijfswagens.
  • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten met medewerkers en stagiaires.
  • Het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals ten behoeve van de boekhouding of tenaamstelling van de auto.

Ook, indien nodig, om fraude te voorkomen of tegen te gaan.

Hiervoor vragen wij persoonsgegevens, zoals NAW gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoon, e-mailadres en betaalgegevens. Ook kunnen wij u vragen zich te legitimeren.

Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
De persoonsgegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo werken wij samen met derde partijen, verschillende leveranciers van applicatie systemen en derde partijen ten behoeve van onze direct marketing. Met hen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten, opdat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan andere partijen geven, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is het RDW vanwege de tenaamstellingsplicht.

Autobedrijf Niels Renes B.V. geeft geen persoonsgegevens aan derde partijen, die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Aangezien onze klanten minimaal 18 jaar zijn, vanwege hun rijvaardigheid, verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we een beveiligingsbeleidsplan opgesteld en een datalekprotocol.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw toestemming hiervoor intrekken. Ook heeft u het recht uw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij. U kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen via bovengenoemde contactgegevens.

Vragen, opmerkingen en klachten
Als u een vraag, opmerking of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Als wij daar samen niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit in Nederland.

 

Reacties zijn gesloten.